top of page

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ստարտափների հավաստագրումը հարկային արտոնություններից օգտվելու համար

Ո՞րն է հավաստագրման նպատակը

 

Նոր ստեղծված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն իրականացնող ընկերությունների հավաստագրումը, վերջիներիս իրավունք է տալիս օգտվել հարկային արտոնություններից և առավելություններից։

 

Որքա՞ն են եկամտային հարկի և շահութահարկի դրույքաչափերը հավաստագրված ՏՏ ստարտափերի համար

 

Շահութահարկ

ՏՏ ստարտափերն ազատվում են շահութահարկից, քանի որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վաճառքից ստացված եկամուտները չեն հանդիսանում եկամուտ «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, որը գործում է մինչև 2023թ. նոյեմբերի 1-ը: Հարկ է նշել, որ շահութահարկի բազային դրույքաչափը Հայաստանում ներառյալ հավաստագրում չանցած ՏՏ ընկերությունների համար կազմում է 18 %։

 

Եկամտային հարկ

Հավաստագրված ՏՏ ստարտափերը վճարում են եկամտային հարկ միայն 10%-ի չափով, ներկայիս 23-36 % պրոգրեսիվ դրույքաչափերի փոխարեն։

Այս արտոնությունը գործում է մինչև 2023թ. նոյեմբերի 1-ը:

(Հարկային օրենսգրքի 445-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ և 5-րդ կետեր, «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված և «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդված):

 

​Գոյություն ունե՞ն ժամկետներ կամ վերջնաժամկետ հավաստագրվելու համար

 

Հավաստագրման համար դիմումը պետք է ներկայացվի պետական գրանցման պահից 3 ամսվա ընթացքում:

 

Կազմակերպաիրավական ինչպիսի՞ ձևով կարելի է իրականացնել ՏՏ ստարտափերը

 

Երկու ձևերով էլ՝ անհատ ձեռնարկատերերը և կազմակերպությունները կարող են դիմել հավաստագրման համար, բացառությամբ դուստր ընկերությունների և տնտեսական ընկերակցությունների, օտարերկրյա իրավաբանական անձանց մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների։

 

Ի՞նչն է համարվում ՏՏ բիզնես

 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի բիզնես է համարվում այն կազմակերպությունների կամ անհատ ձեռնարկատերերի գործունեությունները, որոնց իրացման շրջանառության առնվազն 70 %-ը ձևավորվում են գործունեության հետևյալ տեսակներից.

 • ծրագրային ապահովման մշակում;

 • խորհրդատվական գործունեություն՝ համակարգչային տեխնոլոգիաների բնագավառում; 

 • համակարգչային համակարգերի կառավարման գործունեություն; 

 • տվյալների մշակում, ցանցում տեղեկատվության տեղաբաշխում և հարակից գործունեություն (ներառյալ hosting service);

 • վեբ-պորտալների հետ կապված գործողություններ;

 • կրթական, հետազոտական ծրագրերի իրականացում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում;

 • էլեկտրոնային համակարգերի, համակարգչային անիմացիայի նախագծում, թեստավորում և արտադրություն, ինչպես նաև ինտեգրալային սխեմաների մոդելավորում, նախագծում և թեստավորում։

 

Առևտրային ո՞ր գործունեությունն է թույլատրելի

 ​

Հավաստագրման համար դիմում ներկայացրած տնտեսվարողները պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջներին.

 • դիմումը ներկայացնելու և հավաստագրման գործողության ողջ ընթացքում աշխատողների ընդհանուր թիվը չպետք է գերազանցի 30-ը.

 • ստեղծվել է բացառապես վերոնշյալ ոլորտներում գործունեություն իրականացնելու նպատակով (իրացման շրջանառության առնվազն 70 %-ը պետք է ձևավորվի ՏՏ-ից).

 • չեն ստեղծվել այլ տնտեսվարող սուբյեկտի վերակազմակերպման արդյունքում.

 • բաժնետերերից (մասնակիցներից) որևէ մեկը չի հանդիսանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի լուծարված ընկերության բաժնետեր կամ մասնակից.

 • բաժնետերերից (մասնակիցներից) որևէ մեկը չի հանդիսանում համապատասխան հավաստագրում ունեցող կամ դրա համար դիմած այլ ՏՏ ստարտափի բաժնետեր կամ մասնակից.

 • բաժնետերերից (մասնակիցներից) որևէ մեկը չի հանդիսանում սնանկության գործընթացում գտնվող տնտեսվարող սուբյեկտի բաժնետեր կամ մասնակից.

 • բաժնետերերից (մասնակիցներից) որևէ մեկն ունի կամ դիմելու օրվան նախորդող երեք տարվա ընթացքում հանդիսանում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն իրականացրած (իրականացնող) այլ կազմակերպության բաժնետեր կամ մասնակից։

 

Ո՞ր պետական մարմին է իրականացնում հավաստագրում

 

Հավաստագրումն իրականացնելու որոշում կայացնում է ՀՀ կառավարության կողմից ձևավորված հանձնաժողովը: Դիմումը և ուղեկցող փաստաթղթերը ներկայացվում են ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն։ Դիմումը կարող է ներկայացվել նաև առցանց info@mtcit.am

Ի՞նչ տեղեկություններ և փաստաթղթեր են ներկայացվում դիմումի հետ

 

Պետք է ներկայացնել հետևյալը՝

 • իրավաբանական անձանց պետական գրանցման համարը.

 • մանրամասն նկարագրություն տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեության ուղղությունների և գործողությունների մասին.

 • հայտարարություն, որ կազմակերպությունն իրեն տրամադրված արտոնություններից և առավելություններից օգտվելու ժամանակահատվածում զբաղվելու է միայն վերոնշյալ ոլորտներում գործունեության տեսակներով.

 • Տեղեկանք՝ աշխատողների անուն, ազգանունների, նրանց քանակի և պաշտոնների անվանումների մասին.

 • հայտարարություն, որ ստարտափի ստեղծումը հիմք չէ այլ ընկերությունների լուծարման կամ վերակազմակերպման համար, ինչպես նաև այն, որ դիմողն այլ ընկերության դուստր ընկերություն չէ.

 • տեղեկություն այն կազմակերպության մասին, որն ուղղակի կամ անուղղակի մասնակցություն ունի դիմող կազմակերպության կանոնադրական կապիտալում:

Որքա՞ն է տևում գործընթացը 

 

Հավաստագրի տրամադրման կամ մերժման մասին որոշումը կայացվում է դիմումը ստանալուց հետո՝ 30-օրյա ժամկետում:

 

Ի՞նչ հատուկ պարտավորություններ են ստանձնում ՏՏ ստարտափերը՝ հավաստագրվելուց հետո

 

Հավաստագրված ստարտափերը պարտավոր են՝

 • Յուրաքանչյուրր ֆինանսական տարվա նոյեմբերի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներկայացնել հայտարարություն այն մասին, որ բավարարում են հավաստագրման համար ներկայացվող պահանջներին.

 • Ներկայացնել հաշվետվություն յուրաքանչյուր ֆինանսական կիսամյակի ընթացքում ստացված արդյունքների մասին, տվյալ կիսամյակին հաջորդող 20 օրվա ընթացքում,

 • Տեղեկացնել հանձնաժողովին գործունեության որևէ լրացուցիչ ոլորտի մասին, ինչի մասին դիմողը չի նշել՝ հավաստագրման գործընթացում։

 

Համապատասխան ձևաթղթերը առկա են հետևյալ հղումով:

Տեղեկացում

Այս հոդվածները կարդալը և դրանց համաձայն գործելը չի ստեղծում փաստաբան-հաճախորդ հարաբերություններ: Պարզության համար այս վեբկայքի հոդվածները բաց են թողնում որոշ ավելի քիչ տարածված իրավիճակների վերաբերյալ կանոններ և չեն կարող արտահայտել խիստ ճշգրիտ իրավական ձևակերպումներ: Այստեղ տեղեկատվությունը հիմնված է իրավական դրույթների՝ մեր ընկալման և մեկնաբանության վրա, և որոշ դեպքերում կարող է չարտացոլել օրենսդրության և պրակտիկայի վերջին փոփոխությունները: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք կապնվել մեզ հետ։

Առցանց խորհրդատվություն

Դուք կարող եք ստանալ օնլայն խորհրդատվություն համապատասխան ոլորտի մասնագետի կողմից

bottom of page